کارگاههای آموزشی

درباره همایش > کارگاههای آموزشی >


SPSS مقدماتی

1396/03/11
دکتر بهنام بهرامی
ظرفیت 11 نفر

سرفصل کارگاه آموزشی به شرح زیر می باشد:

1- ورود داده ها، تعریف متغیرها و دسته بندی متغیرها
2- شاخص های توصیف داده ها و تحلیل های اکتشافی
3- آزمون های مقایسه میانگین گروهی و زوجی
4- آزمون مقایسه میانگین چند جامعه
5- آزمون مقایسه ناپارامتری
6- بررسی روابط بین متغیرهای کیفی
7-همبستگی و رگرسیون خطی
8-آزمون های نیکویی برازش در توزیع داده ها
9- حل مسائل عملی در مورد تحلیل های پرسشنامه ای
10-تعیین پایایی ابزار پرسشنامه

*مدت زمان کارگاه آموزشی 8 ساعت با اعطای مدرک معتبر آموزشی معادل 16 ساعت حضور در دوره آموزشی خواهد بود.

لينك اصلي

SPSS پیشرفته

1396/03/11
دکتر بهنام بهرامی
ظرفیت 8 نفر

سرفصل گارگاه آموزشی به شرح زیر می باشد:

1- تحلیل عاملی به روش متعامد
2- طرح های عاملی با اندازه های تکراری
3-تابع ممیزی
4-رگرسیون چندگانه
5-تحلیل واریانس چندگانه
6-تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی
7-تحلیل توابع لگاریتمی
8-تحلیل رگرسیون لجستیک
9تحلیل رگرسیون لجستیک چندجمله ای

*مدت زمان کارگاه آموزشی 8 ساعت با اعطای مدرک معتبر آموزشی معادل 16 ساعت حضور در دوره آموزشی خواهد بود.

لينك اصلي

کاربرد GIS در کشاورزی و محیط زیست

1396/03/11
مهندس آیت محمدپور
ظرفیت 12 نفر

سرفصل های کارگاه آموزشی به شرح زیر خواهد بود:

1- آشنایی با سیستم مختصات و زمین مرجع نمودن

2- کار با Spatial analyst

3- ارتباط بین ARC MAP و GOOGEL Earth

4- کار با جداول اطلاعات توصیفی،نمودارها و تحلیل آنها در محیط GIS

5- طریقه تهیه نقشه ( Layout ) در ARC GIS

*مدت زمان کارگاه آموزشی 8 ساعت با اعطای مدرک معتبر آموزشی معادل 16 ساعت حضور در دوره آموزشی خواهد بود.

لينك اصلي

کارآفرینی بر مبنای اکوتوریسم

1396/03/11
دکتر بهنام بهرامی
ظرفیت 9 نفر

سرفصل های کارگاه آموزشی به شرح زیر می باشد:

1- کارآفرینی بر مبنای توریسم محوری اکوسیستم های طبیعی

2- کارآفرینی بر مبنای توریسم محوری اکوسیستم های کشاورزی

3- کارآفرینی بر مبنای توریسم محوری چشم انداز های طبیعی و گردشگری

*مدت زمان کارگاه آموزشی 8 ساعت با اعطای مدرک معتبر آموزشی معادل 16 ساعت حضور در دوره آموزشی خواهد بود.

لينك اصلي
صفحه اولصفحه قبل12 صفحه بعدصفحه آخر